- Thiên Kim Real

UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tham gia vào dự án ”Thành phố châu Á sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu khí carbon” do Viện Công nghệ châu Á (AIT) hỗ trợ tổ chức
Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố để ký kết Bản ghi nhớ (MoU) với Viện Công nghệ châu Á; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện liên quan, tham mưu UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện dự án.

Kinh phí thực hiện dự án là 18.480 USD, trong đó AIT hỗ trợ 50%. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần vào việc xây dựng Đà Nẵng trở thành "Thành phố môi trường" và sử dụng tài nguyên có hiệu quả.

Theo www.danang.gov.vn

Chương trình khuyến mãi